Grantová agentura AV ČR

Grantová agentura Akademie věd ČR je interním orgánem AV ČR. Jejím posláním je v souladu se zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění zákona č. 220/2000 Sb. a zákona č. 342/2005 Sb., a se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozdělovat na základě výsledků veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji finanční prostředky vyčleněné k tomuto účelu z rozpočtu Akademie věd ČR a případně z jiných zdrojů na účelovou podporu grantových projektů. Grantový systém Grantové agentury AV ČR vychází ze Statutu Grantové agentury AV ČR, schváleného XXIX. zasedáním Akademického sněmu AV ČR dne 14. prosince 2006.

Grantová agentura AV ČR je otevřenou grantovou agenturou, o poskytnutí účelové podpory se tedy mohou ucházet všechny právnické osoby s trvalým sídlem v České republice, fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v České republice a organizační složky státu nebo územního samosprávného celku.

Činnost Grantové agentury AV ČR byla 20. ledna 2015 ukončena.

POZOR! Činnost Grantové agentury AV ČR byla 20. ledna 2015 ukončena.

Výstava „Ohlédnutí za činností a vybranými projekty Grantové agentury AV ČR“

Ve středu 12. června 2013 byla zahájena výstava „Ohlédnutí za činností a vybranými projekty Grantové agentury Akademie věd ČR“. Expozice mapuje činnost první existující grantové agentury v České republice od doby jejího založení v roce 1990 až do roku 2013, kdy v důsledku Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR bude její činnost ukončena. Taky auta soukromá inzerce výstava je umístěná ve foyeru budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1. Pro veřejnost je volně přístupná v pracovních dnech až do 4. července 2013.

Dodatky ke smlouvám o podmínkách a poskytnutí účelové podpory

Dne 29. února 2012 byly všem řešitelům pokračujících grantových projektů elektronickou poštou rozeslány dodatky ke smlouvám o podmínkách a poskytnutí účelové podpory pro rok 2012.